Zoeken Verstuur
Select your language SaveMii Nederlandse online winkel SaveMii Engelse online winkel SaveMii Duitse online winkel SaveMii Franse online winkel SaveMii Spaanse online winkel

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: SAVE-MII, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht met (handelsregister dossiernummer: 50745751)
Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met gebruiker een overeenkomst aangaat of is aangegaan overeenkomst: elke overeenkomst waarbij gebruiker zaken en/ of rechten, waaronder gebruiksrechten, levert en/ of diensten verleend aan afnemer
 
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gebruiker en op elke rechtsverhouding tussen gebruiker en afnemer.
2.2 Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de algemene voorwaarden.
2.3 De door afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.4 Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website van gebruiker,indien afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, na het tijdstip van inwerkingtreding wordt afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.
 
3. Aanbiedingen en prijs
3.1 Alle door gebruiker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, gebruiker is te allen tijde gerechtigd aanbiedingen te herroepen.
3.2 Iedere omschrijving wordt bedoeld als aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders aangegeven.
 
4. Levering
4.1 Indien vermeld zal een levertermijn slechts als richtlijn c.q. indicatie gelden. De afnemer kan aan een levertermijn geen rechten ontlenen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 De afnemer is gehouden de zaken onmiddellijk na levering te controleren op gebreken.
4.3 De afnemer kan er geen beroep meer op doen dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst indien de afnemer gebruiker daarvan niet binnen veertien dagen na levering schriftelijk van in kennis stelt.
 
5. Risico
5.1 Het risico van de zaken gaat over op de afnemer nadat gebruiker heeft getracht de zaken aan het door de afnemer aangegeven adres af te leveren.
5.2 Indien de afnemer niet kiest voor aangetekende of verzekerde verzending is gebruiker niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van de zaken nadat deze ter verzending aan een derde werden aangeboden.
5.3 Indien het vervoer van de zaken door of vanwege de afnemer geschiedt, gaat het risico over op de afnemer zodra de zaken uit de macht van gebruiker zijn geraakt.
5.4 Het risico gaat tevens over op de afnemer nadat gebruiker afnemer heeft medegedeeld dat de zaken door gebruiker of derden ter beschikking van de afnemer gehouden worden.
 
6. Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn veertien dagen te rekenen vanaf factuurdatum.
6.2 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de afnemer zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling in verzuim.
6.3 Na ommekomst van de betalingstermijn zal de afnemer over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand verschuldigd zijn.
6.4 Na ommekomst van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn.
6.5 Na ommekomst van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de opdrachtgever te verhalen.
 
7. Imputatie en verrekening
7.1 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7.2 Verrekening van enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben, is uitgesloten.
7.3 Het is de afnemer behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker niet toegestaan enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben te bezwaren of te vervreemden.
 
8. Boete
8.1 Bij enige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die de afnemer jegens gebruiker heeft, verbeurt de afnemer zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete gelijk aan twintig procent (20%) van de geldelijke waarde van de verplichting.
 
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Gebruiker behoudt het eigendom van de zaken tot voor deze zaken de overeengekomen prijs volledig is voldaan.
9.2 Tot de overeengekomen prijs volledig is voldaan, is het de afnemer niet toegestaan geleverde zaken te vervreemden of deze op enigerlei wijze te bezwaren.
 
10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door afnemer op grond van de overeenkomst aan gebruiker betaalde of te betalen bedragen.
10.2 Gebruiker is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met afnemer nooit aansprakelijk voor door de afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.
10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan aan de zaken van afnemer door inbouw van door gebruiker geleverde modificatiechips of door of vanwege gebruiker verrichte werkzaamheden om tot modificatie te geraken.
10.4 Schade waarvoor gebruiker aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan gebruiker te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 
11. Ontbinding
11.1 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat afnemer nalatig blijft aan zijn verplichtingen jegens gebruiker te voldoen, ook al betreft dit verplichtingen zijdens afnemer uit een andere overeenkomst dan die waarvan gebruiker de uitvoering opschort of die welke de gebruiker ontbindt.
11.2 Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 
12. Geschillen
12.1 De rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 Geschillen voortvloeiende uit rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en afnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht Niettegenstaande het voorgaande blijft het gebruiker vrij staan geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Laatst gewijzigd op: Zeist, 06 november 2009
Algemene voorwaarden|Disclaimer|Privacy statement